Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Leasing σε Λοιπό εξοπλισμό

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E.  αγοράζει τον πάγιο εξοπλισμό (μηχανολογικό εξοπλισμό, γραμμή παραγωγής, εκτυπωτικά μηχανήματα, ηλεκτρονικός, τηλεπικοινωνιακός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κα) από τον προμηθευτή και τον εκμισθώνει στον πελάτη (μισθωτή) για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δικαίωμα εξαγοράς του μισθωτή στο τέλος της μίσθωσης

Leasing Λοιπού Εξοπλισμού σε:

  • Ελεύθερους επαγγελματίες
  • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών
  • Εταιρίες εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου
  • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες

Κερδίζω

  • Σταδιακή αποπληρωμή των μισθωμάτων, ανάλογη της παραγωγικής λειτουργίας του εξοπλισμού
  • Άμεση εξεύρεση ρευστότητας χωρίς την χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων
  • Χρηματοδότηση και του ΦΠΑ,
  • Επιμερισμός του ΦΠΑ στη διάρκεια των μισθωμάτων
  • Τα μισθώματα εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή
  • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής βάσει των ταμειακών σας αναγκών