Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Sale and Lease Back Ακινήτων

Μεταβίβαση του εταιρικού ακινήτου στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E. και επαναμίσθωση του για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δικαίωμα του μισθωτή για εξαγορά του είτε κατά την λήξη είτε μετά τα 3 έτη.

Χρηματοδότηση επαγγελματικών ακίνητων:

 • Αστικά ακίνητα (Εμπορικά καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, ιατρεία, χώροι εστίασης,ιατρικά διαγνωστικά κέντρα κλινικές, parking,
 • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα,
 • Βιομηχανικά ακίνητα.

Κερδίζω

 • Αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς ή για αναχρηματοδότηση τραπεζικού δανεισμού
 • Ενεργοποίηση αδρανών πάγιων στοιχείων
 • Δυνατότητα επιτάχυνσης των αποσβέσεων
 • Άμεση εξεύρεση ρευστότητας χωρίς δέσμευση στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
 • Λογιστικοποίηση κρυμμένων υπεραξιών
 • Δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών, και κατά συνέπεια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, και της χρηματοοικονομικής μόχλευσης
 • Φορολογική έκπτωση του μισθώματος στο ποσοστό που αναλογεί στο κτίσμα (βάσει αντικειμενικού προσδιορισμού)
 • Σημαντική μείωση καταβαλλόμενου φόρου εισοδήματος
 • Απαλλαγή Φόρου Μεταβίβασης και Φόρου Υπεραξίας
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των εξόδων της συναλλαγής
 • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής βάσει των ταμειακών σας αναγκών