Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Τι είναι Leasing

Το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) είναι ένα σύγχρονο τραπεζικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την  απόκτηση παγίων στοιχείων μέσω ενοικίασης με προσυμφωνημένο μίσθωμα, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με δικαίωμα του μισθωτή για εξαγορά στο τέλος της μίσθωσης.

Η εταιρία leasing παραχωρεί τη χρήση των παγίων (εξοπλισμός ή ακίνητο) στο μισθωτή για μια προκαθορισμένη διάρκεια, διατηρώντας την κυριότητα αυτών, ενώ ο μισθωτής διατηρεί τη χρήση και κατοχή του εξοπλισμού.